TUGASAN 2

Dalam kumpulan 4 orang tuliskan sebuah esei berdasarkan soalan berikut:

Anda telah menjalani Praktikum Fasa 1 semasa di peringkat 4. Segala isu pengajaran dan pembelajaran telah pun dikenalpasti dan dicatatkan dalam portfolio masing-masing. Anda kurang puas hati dengan prestasi pengajaran dan pembelajaran semasa praktikum.

a. Bincangkan isu-isu atau masalah pengajaran dan pembelajaran yangh pernah timbul semasa menjalani Praktikum Fasa 1.

b. Cadangkan beberapa alternatif langkah penyelesaian masalah bagi setiap isu tersebut dengan mengambil kira pengalaman sesama rakan dan media massa.

Arahan Tugasan
1. Esei hendaklah disediakan bertaip komputer dengan menggunakan font Arial saiz 12, langkau dua baris dan berjilid.
2. Sumber bahan rujukan perlu dinyatakan
3. Panjang esei di antara 8 hingga 10 muka surat
4. Bahagian kulit luar tugasan hendaklah dilengkapkan dengan butiran berikut:
a. Nama setiap ahli kumpulan dengan angka giliran dan nombor kad pengenalan
b. Opsyen
c. Nama Pensyarah Pembimbing
d. Tarikh serahan